Generalforsamling 2019
Skrevet af Anne Mette d. January 02 2019 21:28:15
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Kajakklubben Skjold.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 24. januar 2019 kl. 19.00 i klubbens lokaler på Fortevej 114B.
Dagsorden ifølge vedtægterne - se "læs mere".
Indkaldelsen er desuden udsendt pr. mail til medlemmerne.

Der er spisning kl. 18.15, og hvis man ønsker at deltage kan man melde sig til senest mandag den 21. januar.

På bestyrelsens vegne
Anne Mette Nielsen
Udvidet nyhedstekst
Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsen fremlægger budget med forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Thomas Stagaard Jensen og Tina Hennings.
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
På valg er Flemming K. Andersen og Christian Geert Jørgensen.
9. Indkomne forslag til generalforsamlingen.
Bestyrelsen fremsætter følgende forslag til ændring af vedtægternes § 15 litra E
Gældende formulering: ”Nøgle til klubhuset kan udleveres mod erlæggelse af depositum og underskrift af nøgleerklæring. Se i øvrigt § 14.B og § 7.D.”
Forslag til ny formulering: "Nøglebrik til klubhuset kan købes for et af bestyrelsen fastsat passende beløb. Bestyrelsen kan efter behov vælge at udfærdige nærmere kriterier for udlevering af nøglebrik."
10. Valg af 1 revisor
På valg er Rita Westergaard.
11. Valg af revisorsuppleant
På valg er Frantz Overgaard.
12. Nyt fra udvalgene.
13. Eventuelt.

Eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.