Generalforsamling 2018
Skrevet af Anne Mette d. January 03 2018 21:28:59
Hermed indkaldes til generalforsamling 2018.
Generalforsamlingen afholdes torsdag den 25. januar kl. 19 i klubhuset Fortevej 114B.

Dagsorden ses under "Læs mere".
Eventuelle forslag til vedtagelse på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

Med venlig hilsen
Anne Mette

Udvidet nyhedstekst
Dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Bestyrelsen fremlægger budget med forslag til kontingent for det kommende regnskabsår.
5. Valg af formand.
6. Valg af kasserer.
7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Amanda Bundgaard (ønsker ikke genvalg) og Kristoffer Fage Jensen (modtager genvalg).
8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
På valg er Flemming K. Andersen og Christian Geert Jørgensen.
9. Indkomne forslag til generalforsamlingen.
10. Valg af 1 revisor.
På valg er Morten Eld
11. Valg af revisorsuppleant.
På valg er Frantz Overgaard
12. Nyt fra udvalgene.
13. Eventuelt.